Preaching: Tim Bupp, Guest Pastor
Date: September 9, 2018
Text: James 2: 1-17
Duration: 18:55

Preaching: James C. Parham, III, Associate Pastor
Date: September 2, 2018
Text: Mark 7: 1-8, 14-15, 21-23
Duration: 17:01

Preaching: Susan J. Crowell, Senior Pastor
Date: August 26, 2018
Text: Joshua 24: 1-2a, 14-18
Duration: 13:28

Preaching: Susan J. Crowell, Senior Pastor
Date: December 10, 2017
Text: Mark 1: 1-8
Duration: 15:22

Preaching: Susan J. Crowell, Senior Pastor
Date: October 29, 2017
Text: John 8: 81-86
Duration: 14:45

Preaching: Susan J. Crowell, Senior Pastor
Date: August 27, 2017
Text: Matthew 16: 13-20
Duration: 15:24

 

Preaching: Ellen A. Clough, Vicar
Date: September 17, 2017
Text: Matthew 18:21-35
Duration: 15:24

Preaching: Susan J. Crowell, Senior Pastor
Date: September 10, 2017
Text: Matthew 18:15-20
Duration: 13:16

Preaching: Susan J. Crowell, Senior Pastor
Date: August 20, 2017
Text: Matthew 15:10-28
Duration: 12:06

© Trinity Lutheran Church | An Engenius website.
Top
Follow us: